Vårt uppdrag | Our mission

Vi formar en bättre framtid genom att stötta forskare och entreprenörer och deras spännande idéer. Över 10 års erfarenhet av att förvandla lovande idéer och vetenskapliga genombrott till blomstrande företag har lärt oss vad som är viktigt. Vi tjänar våra företag genom att nätverka för att få rätt människor tillsammans, finansiering för att ge det extra stödet, och professionell utveckling, idéutvärdering och målsättning för att säkerställa hållbarhet.

Genom att ha ett nära samarbete med näringslivet låser vi upp den kreativitet och uppfinningsrikedom som finns där, så att den kan blomstra i förening med omvärlden. Oavsett om du har tänkt bota en sjukdom, skapa en ny affärsmodell, effektivisera en bransch eller helt enkelt ta dig an den ödmjuka uppgiften att göra världen till en bättre plats, är vi här för att hjälpa dig att få det att hända.

We shape a better future by boosting scientists and entrepreneurs and their game changing ideas. Over 10 years experience of turning budding ideas and scientific breakthroughs into thriving businesses have taught us what matters. We serve our companies through networking to get the right people together, funding to provide that extra push, and professional development, idea evaluation and goal setting to ensure sustainability.

By working closely with the industry, we unlock the creativity and ingenuity fostered there, so it can prosper in union with the outside world. Whether you’ve set out to cure a disease, create a new business model, streamline an industry or simply taken on the humble task of making the world a better place, we are here to help you make it happen.

Vårt erbjudande | Our offer

Inkubator | Incubator

Vi ser till att erbjuda rätt tjänster för ditt projekt inklusive: | We make sure to offer the right services for your project including:

 • Affärsutveckling | Business development

 • Insamling & finansiering i tidiga skeden | Early stage fund raising & financing

 • Rekrytering & HR | Recruiting & HR

 • Redovisning & affärsjuridik | Accounting & corportate Law

 • Verifiering & skydd | Verification & protection

 • Marknadsföring | Marketing

 • Community & kontor | Community & offices

Investering | Investment

Bako Ventures investerar i lovande idéer som syftar till att göra världen till en bättre plats. Att tillhandahålla finansiering i ett tidigt skede är avgörande för att dessa idéer ska nå marknaden. Vi strävar efter att säkra långsiktig finansiering för våra företag och att återinvestera vår avkastning i nya idéer.

Bako Ventures invests in promising ideas that aim to make the world a better place. Providing early stage funding is crucial for these ideas to reach the market. We aim to secure long-term funding for our companies and to reinvest our returns in new ideas.

Bako Ventures investeringar i siffror: | Bako Ventures investments in numbers:

 • 190+ grundade företag | 190+ businesses founded

 • 54 avslutade innehav | 54 exited holdings

 • 12 börsnoterade företag | 12 listed companies

 • 3 miljarder kronor i insamlat kapital | 3 billion SEK in raised capital

Vår tro | Our beliefs

Att hålla fokus på det som är viktigt så att vi kan bana väg för andra är det som driver oss. Det är därför vi låter vår tro styra det vi gör.


 • Mänskligheten behöver banbrytande idéer | Humanity needs groundbreaking ideas

Vi samarbetar med forskare och entreprenörer som verkligen tror på det de gör och överträffar förväntningar, som är pionjärer inom sitt område och som har den råvara som krävs för att skapa något lysande, betydelsefullt och affärsmässigt omvandlande.

We partner with scientists and entrepreneurs who truly believe and exceed in what they do, who are pioneers in their field and who possess the raw material needed to create something brilliant, substantial and business transforming.


 • Världen är vår spelplan | The world is our playing field

Vi tycker att stora innovationer borde gynna de människor som behöver det mest. Därför är skalbarhet en så viktig faktor för oss - vi fokuserar på idéer som har potential att hjälpa det globala samhället.

We think great innovations should benefit the people who need it the most. That’s why scalability is such an important factor for us - we focus on ideas that have the potential to help the global community.


 • Investerade på lång sikt | In it for the long run

Vårt mål är att vinna till slut. Vi distraheras inte av kortsiktigt tänkande eller glänsande saker utan verkligt värde. Vi är involverade i alla aspekter av att bygga en hållbar verksamhet. Vi är där genom toppar och dalar och ägnar oss åt att alltid göra det bästa för de företag vi arbetar med.

Our goal is to win in the end. We don’t get sidetracked by short-term thinking or shiny things without true value. We are involved in every aspect of building a sustainable business. We are there through the highs and lows and dedicate ourselves to always do what’s best for the companies we work with.


 • Mångfald ger innovation | Diversity brings innovation

Mångfalden i vårt team och våra nätverk är det som gör dem kraftfulla. Vi kopplar ihop människor från olika discipliner och kulturer som alla har en unik uppsättning erfarenheter och talanger, och vi är övertygade om att genom att alltid främja mångfald och jämlikhet gör vi våra företag och vår egen organisation ännu starkare.

The diversity in our team and networks is what makes them powerful. We connect people from different disciplines and cultures who each have a unique set of experiences and talents, and we firmly believe that by always promoting diversity and equality we are making our companies and our own organization even stronger.


 • Hållbarhet är både medel och slutmål | Diversity as both a means and an end

Att sträva efter en hållbar framtid är givet, men det är genom att använda hållbarhet som ett verktyg som vi verkligen kan göra skillnad. 87% av våra företag bidrar till att uppnå FN: s 17 mål för hållbar utveckling, och många av dem arbetar med sociala innovationer och teknik.

Striving for a sustainable future is a given, but it’s by using sustainability as a tool that we can really make a difference. 87% of our companies contribute to reaching the United Nations’ 17 Sustainable Development Goals, and many of them work with social innovations and tech.


Vår historia | Our history

Bako Ventures grundades i Göteborg och startade som ett holdingbolag med syftet att uppmuntra samarbete mellan näringslivet och regionala industrier. Genom åren har initiativet utvecklats och idag kan vi erbjuda inkubation och finansiering i världsklass genom att arbeta med sakkunskap främst inom business, teknik och underhållning. Bako Ventures investerar i såväl nyetablerade bolag som marknadsledande giganter där den gemensamma nämnaren är en lovande affärsidé. Bolaget har på senare tid vuxit till en branschledande inkubator där allt fler nystartade bolag växer och utvecklas. I vår företagsportfölj tillkommer nya bolag dagligen.

Bako Ventures was founded in Gothenburg and started as a holding company with the aim of encouraging cooperation between business and regional industries. Over the years, the initiative has developed and today we can offer world-class incubation and financing by working with expertise primarily in business, technology and entertainment. Bako Ventures invests in both newly established companies and market-leading giants where the common denominator is a promising business idea. The company has recently grown into an industry-leading incubator where more and more start-up companies grow and develop. New companies are added to portfolio daily.