Investeringsmöjligheter

Investment Opportunities

Banbrytande tekniska lösningar med enorm påverkan på samhälle, miljö och liv är spännande investeringsmöjligheter och Bako Ventures har gott om dem!

Pioneering technological solutions with a huge impact on society, environment and life are exciting investment opportunities and Bako Ventures has plenty of them!

Sedan starten 2016 har Bako Ventures investerat i mer än 190 startups och stöttat dem i deras resa att samla in över 3 miljarder kronor. Vi har noterat 12 bolag och vi har sålt våra aktier i 54 bolag.

Vi tar en aktiv roll i att koppla ihop våra startups med de mest lämpliga investerarna som tar med mer än bara pengar till bordet. Vi har startat flera företagsänglar, som investerar tillsammans med oss, för att stötta våra företag i tidiga skeden.

Förutom dessa konstellationer, som har gjort lukrativa investeringar, erbjuder vi en rad investeringsalternativ och kan skräddarsy ett alternativ för att möta dina behov om du skulle vilja investera i våra portföljbolag.

För mer information och för att lära dig om aktuella möjligheter, kontakta Anders Westerholm, vår chef för investerarrelationer, på invest@bako.se.

Since our start in 2016, Bako Ventures has invested in more than 190 startups and supported them in their journey to raise over 3 billion SEK. We have listed 12 companies and we have sold our shares in 54 companies. 

We take an active role in connecting our startups with the most appropriate investors who bring more than just money to the table. We have started several business angel companies, who invest together with us, to support our companies in the early stages. 

Apart from these constellations, that have made lucrative investments, we offer a range of investment options and can tailor an option to meet you needs if you would like to invest in our portfolio companies.

For more information and to learn about current opportunities please contact Anders Westerholm, our head of investor relations, at invest@bako.se

För affärsänglar och investerare
For business angels and investors 

Vi hanterar ett stort investerarnätverk som är försett med ett kontrollerat flöde av investeringsmöjligheter. Du kan investera direkt i våra företag eller syndikera med andra.

We manage a large investor network that is provided with a screened deal flow of investment opportunities. You can invest directly in our companies or syndicate with others.

För riskkapitalbolag
For venture capital firms

Vi ordnar individuella möten för VC-företag och större investerare. Tillsammans väljer vi företag som passar din investeringsprofil och samlar alla för en pitch och frågestund. Detta är ett perfekt tillfälle att lära känna våra portföljbolag bättre.

We arrange individual meetings for VC firms and larger investors. Together we select companies that fits your investment profile and gather all for a pitch and Q&A session. This is a perfect opportunity to get to know our portfolio companies better.

Vajek Invest

Vajek Invest är vårt investeringsbolag som investerar i nya innovativa företag i Europa. Vajek gör att du kan investera tillsammans med andra i en diversifierad portfölj. Mer information om hur du går med i nätverket finns på deras hemsida här.

Vajek Invest is our investment company that invests in new innovative companies in Europe. Vajek enables you invest with others in a diversified portfolio. More information on how to join the network is on their website here.